Úplné pravidlá súťaže Rama – Ramazánka 2019

(ďalej len „pravidlá“)

 1. Súťaž Rama – Ramazánka 2019 (ďalej len „súťaž“) sa koná v období od 1. 2. 2019 00:00:01 hod do 31. 3. 2019 23:59:59, a to na webových stránkach www.ramazanka.sk (ďalej len „súťažný web“)
 2. Realizátorom súťaže je spoločnosť McShakespeare s.r.o., Na hutích 11, 162 00 Praha 6, IČ: 01848330 (ďalej len „Realizátor“).
 3. Organizátorom súťaže je spoločnosť Upfield ČR s.r.o., spol. s r.o., Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2, IČ:  04034368 (ďalej len „Organizátor“).
 4. Účastníkom súťaže sa stáva každá fyzická osoba, ktorá pošle v súlade s týmito pravidlami recept na nátierku, v ktorej bude aspoň jedna z ingrediencií produkt z portfólia Ramy. Produktmi z portfólia Ramy sa rozumejú všetky výrobky uvedené na stránke http://www.rama.sk/produkty s výnimkou Rama Culinesse a Rama Cremefine. Recept sa musí skladať z dvoch častí, opisnej časti a fotografie (ďalej spoločne len „Súťažný recept“). Opisná časť bude obsahovať zoznam ingrediencií a postup prípravy nátierky. Fotografia bude fotografiou vyrobenej nátierky podľa opisnej časti receptu, pričom je nutné, aby bola nátierka naaranžovaná na pečive. Súťažné recepty, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené parametre, nebudú do súťaže zaradené.
 5. Registráciou do súťaže na súťažnom webe a vložením prvého Súťažného receptu potvrdzuje účastník súťaže súhlas s týmito pravidlami. Recepty je možné vkladať po celú dobu trvania súťaže.
 6. Každý účastník súťaže je oprávnený do súťaže vložiť maximálne dva Súťažné recepty. Súťažné recepty budú automaticky zobrazované na webe www.ramazanka.sk.
 7. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby s adresou na doručovanie v Slovenskej  republike, staršie ako 18 rokov (ďalej len „účastníci súťaže“ alebo „súťažiaci“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a spolupracovníci Realizátora a ich rodinní príslušníci a zamestnanci a spolupracovníci Organizátora a ich rodinní príslušníci.

Harmonogram súťaže, výhercovia

 1. Súťaž sa koná od 1. 2. 2019 00:00:01 hod do 31. 3. 2019 23:59:59 hod.
 2. Celkovo 30 účastníkov súťaže, ktorí získajú v rámci súťaže najvyšší počet hlasov získa vedľajšiu cenu.
 3. Celkovo 3 účastníci súťaže, ktorých vyberie zo všetkých zaslaných receptov porota zložená zo zástupcov Organizátora získajú hlavnú cenu (bez ohľadu na počet hlasov).
 4. Všetci účastníci súťaže, ktorí vložia do súťaže aspoň jeden Súťažný recept získajú zľavový promokód na nákup v e-shope www.kitchenaid.cz. Promokód má platnosť 3 mesiace od dátumu začiatku tejto súťaže. Výška zľavy v promokóde je 15 % a platí na nezľavnený tovar a na tovar, ktorý nie je v akcii.
 5. Všetci účastníci súťaže tiež následne po vyhotovení eBooku s 30 výhernými Súťažnými receptmi – ramazánkami získajú odkaz na stiahnutie kópie eBooku.

Prihlásenie receptov do súťaže

 1. Fyzické osoby, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže sa musia zaregistrovať do súťaže na súťažnom webe. Pri registrácii uvedú meno, priezvisko a emailovú adresu.
 2. Po registrácii môžu súťažiaci vkladať Súťažné recepty, a to v podobe uvedenej v bode 4 prvej časti týchto pravidiel.
 3. Používatelia, ktorí navštívia web, môžu hlasovať, ktorý recept považujú za najlepší.
 4. Realizátor je oprávnený bez akejkoľvek náhrady zo súťaže vyradiť Súťažné recepty ktoré:
 1. nespĺňajú zadanú tému súťaže
 2. nevyhovujú opisu Súťažného receptu (pozri bod 4 prvej časti týchto pravidiel)
 3. obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi
 4. by mohli poškodiť dobré meno Realizátora alebo Organizátora alebo dobré meno tlačených a internetových médií vydávaných Realizátorom alebo Organizátorom
 5. zaslal účastník súťaže, u ktorého bol zistený podvod pri hlasovaní či nedodržanie iných podmienok súťaže.

O tom, či súťažný recept vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje s konečnou platnosťou Realizátor.

Spôsob hlasovania, ceny

 1. Do súťaže je vložených 30 vedľajších cien – balíček KitchenAid obsahujúci stierku, škrabku a kuchynský lopárik. Vedľajšiu cenu vyhrá celkovo 30 účastníkov súťaže, ktorí získajú v rámci súťaže najvyšší počet hlasov od používateľov.
 2. Do súťaže sú ďalej vložené 3 hlavné ceny – kuchynský robot KitchenAid v hodnote 499 €. Hlavné ceny vyhrajú 3 účastníci súťaže, ktorých vyberie zo všetkých zaslaných Súťažných receptov ako najoriginálnejšie porota zložená zo zástupcov Organizátora.
 3. Jeden súťažiaci môže v rámci súťaže vyhrať jednu hlavnú a jednu vedľajšiu cenu.
 4. Všetci účastníci súťaže, ktorí vložia do súťaže aspoň jeden Súťažný recept získajú zľavový promokód na nákup v e-shope www.kitchenaid.cz. Promokód má platnosť 3 mesiace od dátumu začiatku tejto súťaže. Výška zľavy v promokóde je 15 % a platí na nezľavnený tovar a na tovar, ktorý nie je v akcii.
 5. Všetci účastníci súťaže tiež následne po zhotovení e-booku s 30 receptami – ramazánkami – od súťažiacich v českej i slovenskej verzii súťaže získajú odkaz na stiahnutie kópie e-booku.
 6. Účastník súťaže odoslaním Súťažného receptu do súťaže potvrdzuje, že
 1. je autorom Súťažných receptov, vrátane fotografií, prípadne má s autorom vyrovnané autorské a príbuzné práva, a že tieto recepty a fotografie sú pôvodné,
 2. disponuje všetkými právami k prihláseným receptom a fotografiám,
 3. má vyrovnané všetky práva s osobami, ktoré sú na fotografiách zobrazené vrátane povolenia poskytnúť také fotografie do súťaže a zverejniť ich podľa týchto pravidiel,
 4. použitím receptu a fotografie Realizátorom podľa týchto pravidiel nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa Realizátorovi plne nahradiť akékoľvek náklady, ktoré by mu vznikli z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti Realizátorovi,
 5. súhlasí s použitím poskytnutého receptu Realizátorom aj Partnerom súťaže v rozsahu uvedenom v týchto pravidlách,
 6. súhlasí v prípade získania výhry so zverejnením svojich iniciálok mena a priezviska na internetových stránkach www.ramazanka.sk,
 7. súhlasí, pre prípad, že bude jeho recept výherný s jeho zaradením do ebooku, ktorý Realizátor vytvorí do 2 mesiacov od skončenia súťaže.

Nakladanie s osobnými údajmi, použitie receptov

Registráciou na súťažnom webe vyjadruje účastník súťaže svoj výslovný súhlas s úplnými pravidlami tejto súťaže a súčasne udeľuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a príslušnými vnútroštátnymi predpismi, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a v prípade, že vyhrá hlavnú alebo vedľajšiu výhru ešte adresa a telefónne číslo pre potreby vyhodnotenia tejto súťaže, vrátane vyhotovenia eBooku a rozoslania odkazu na eBook, teda najdlhšie na obdobie 3 mesiacov od ukončenia súťaže.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; spracovanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom Organizátora.

Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to emailom na adresu josefina.heringova@mcshakespeare.cz Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Realizátorovi. Účastník má právo požadovať od Realizátora prístup k osobným údajom týkajúcim sa účastníka, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedziť ich spracovanie, ako aj právo dané všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov na prenositeľnosť osobných údajov. Účastník má ďalej právo podať sťažnosť priamo Úradu na ochranu osobných údajov. Pri splnení zákonných požiadaviek má účastník aj právo namietať proti spracovaniu svojich údajov.

Účastník súťaže udeľuje odoslaním Súťažných receptov vrátane fotografií do súťaže Realizátorovi a Organizátorovi časovo, množstvovo a teritoriálne neobmedzenú bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie zaslaných receptov a fotografií všetkými spôsobmi, najmä na uverejnenie v tlačených a internetových médiách, na ním organizovaných výstavách.

Kontaktovanie výhercov, prevzatie výhry, záverečné ustanovenia

 1. Výhercovia súťaže budú emailom informovaní o skutočnosti, že vyhrali, najneskôr do 15. 4. 2019.
 2. Výhry budú výhercom zaslané poštou, a to do 30 dní od uverejnenia finálneho zoznamu výhercov po skončení súťaže na súťažnom webe. Adresu doručenia výherca oznámi po tom, čo mu bude oznámené, že vyhral. Ak si výherca nevyzdvihne výhru a tá bude vrátená Realizátorovi, prepadá v prospech Realizátora.
 3. Na kontaktovanie budú použité údaje zadané účastníkom súťaže pri registrácii na súťažnom webe. Ak sa Realizátorovi nepodarí výhercu súťaže kontaktovať podľa vyššie uvedených bodov, prepadá výhra v prospech Realizátora. Realizátor je povinný kontaktovať výhercu na ním uvedenej e-mailovej adrese opakovane, a to trikrát. Ak výherca ani na jeden z týchto e-mailov nezareaguje, má sa za to, že sa Realizátorovi nepodarilo výhercu kontaktovať.
 4. Realizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže účastníkov, ktorí porušia tieto pravidlá, a posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže.
 5. Realizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo úplne zrušiť či zmeniť jej pravidlá.
 6. Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené.
 7. Realizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Tieto rozhodnutia sú konečné a účastníci súťaže sa proti nim nemôžu odvolávať. Realizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Realizátora než uvedené v týchto pravidlách.
 8. Realizátor si vyhradzuje právo bez udania dôvodu nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky a lehoty odovzdávania výhier.
 9. Realizátor súťaže nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek ťažkosti či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou, vrátane nedoručenia výhier dopravcom.
 10. Tieto pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
 11. Pravidlá súťaže sú dostupné na www.ramazanka.sk.